Vytisknout článek
Poslat na email
 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím PROFONDA CULINA s.r.o. (dále jen "prodávající") v oblasti prodeje potřeb pro zavařování, vaření a kulinářské oblasti.

Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající - PROFONDA CULINA s.r.o., V Mokřinách 4/57, 147 00 Praha 4, IČ:24805521 je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 175887 vedená u Městského soudu v Praze, zabývající se prodejem potřeb pro domácí vaření.

Kupující – souhrnné označení pro osobu bez rozlišení, zda náleží do kategorie spotřebitel či podnikatel. Status spotřebitel nebo podnikatel vyplývá ze skutečného postavení kupujícího (zda jedná či nejedná v rámci své podnikatelské činnosti); vlastní řazení kupujícího do jím zvolené kategorie zde není určující, směrodatné je objektivní hledisko.

Spotřebitel
- osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje zboží/výrobky za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo zbožím.

Podnikatel (kupující, který není spotřebitel) - osoba, která nakupuje zboží/výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo zbožím, resp. která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Za podnikatelskou činnost se považuje i neoprávněné podnikání kupujícího.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami a reklamační řádem obchodními zvyklostmi mezi nimi a obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).
 

1. Objednání zboží 

 • Objednávat je možno následujícími způsoby:
 • prostřednictvím elektronického obchodu na www.molekularka.cz (dále jen „e-shop“)
 • elektronickou poštou na adrese obchod@molekularka.cz
 • Objednání zboží je závazné.
 • Při každé objednávce je nutné uvést kontaktní telefonní číslo, aby prodávající a dopravce mohli kontaktovat zákazníka.
 • Zboží jsou oprávněny objednávat pouze zletilé osoby, tj. osoby, které dovršily věku 18. let.
 • Společnost PROFONDA CULINA s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout vyřídit jakoukoliv přijatou objednávku od zákazníka, pokud bude v rozporu s těmito obchodními podmínkami či obecně závaznými právními předpisy, či pokud bude mít společnost PROFONDA CULINA s.r.o. důvodné podezření na jejich obcházení.
   

2. Dodání zboží

 • Zboží je doručováno vždy formou, kterou si určí zákazník v závazné objednávce tj. poštou, dobírku, zasílatelskou službou či osobním odběrem a to zpravidla do 5 pracovních dnů po objednání.
 • Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
 • Zboží je doručováno pouze na území České republiky.
 • Dodání zboží mimo území České republiky je možné pouze po předchozí telefonické a mailové dohodě zákazníka s dodavatelem.
 • Zákazník je odpovědný za poskytnutí úplných a přesných údajů potřebných pro řádné doručení objednaného zboží.
 • Součástí zásilky je faktura. Tento doklad je nutno pečlivě uschovat pro případné pozdější reklamace.
 • Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@molekularka.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 • Osobní odběr - Kupující si zboží může vyzvednout osobně na adrese V Mokřinách 4/57, 147 00 Praha 4. V případě objednání zboží přes internetové stránky je nutné vyčkat na potvrzující zprávu přes SMS nebo email, dříve není možné zboží vyzvednout.

3. Ceny a platební podmínky

 • Ceny jsou platné dle aktuální nabídky provozovatele uvedené na stránkách v době objednání. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem společnosti PROFONDA CULINA s.r.o.
 • Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku v den objednávky. Při objednání nad 2000 Kč je doručení zdarma.
 • Platba probíhá formou, kterou si zákazník zvolí sám v závazné objednávce a to: na dobírku při převzetí zboží od dopravce, nebo převodem z účtu.

4. Ochrana osobních údajů

 • Odesláním objednávky souhlasí zákazník s tím, že poskytnuté údaje mohou být až do odvolání souhlasu zpracovávány společností PROFONDA CULINA s.r.o., IČ:24805521 se sídlem Praha 4, Hodkovičky, V mokřinách 57/4 jakožto správcem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a použity za účelem nabízení výrobků a služeb a zaslání informací o akcích společnosti PROFONDA CULINA s.r.o.. Odesláním objednávky souhlasí zákazník se zpracováním svých osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení společností PROFONDA CULINA s.r.o. prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informačních společností v platném znění. Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv bezplatně odvolán písemnou formou na obchod@ezavarovani.cz nebo zasláním na adresu PROFONDA CULINA s.r.o. se sídlem Praha 4, Hodkovičky, V mokřinách 57/4. Poskytnuté osobní údaje mohou být předány třetím osobám pouze pro účely expedice zásilek prostřednictvím zasílatelské firmy.

5. Reklamace výrobků

 • V případě uplatnění reklamace je nutné zaslat zpět výrobek spolu s dokladem o prodeji-fakturou a popisem vady.
 • Reklamované zboží musí být doručeno na adresu: PROFONDA CULINA s.r.o. , IČ:24805521 se sídlem Praha 4, Hodkovičky, V mokřinách 57/4 a to na vlastní náklady zákazníka.
 • Peníze za zboží oprávněně reklamované budou zákazníkům vráceny bez prodlev na sdělený bankovní účet nebo složenkou na adresu zákazníka.
 • Reklamované výrobky nelze zasílat zpět na dobírku. Takto zaslané výrobky nebudou převzaty.

6. Duševní vlastnictví

 • V souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími autorská a průmyslová práva, jsou tyto stránky a všechny materiály, ochranné známky, kresby, modely, loga, grafika, atd. uvedené na těchto stránkách, výhradním vlastnictvím společnosti PROFONDA CULINA s.r.o. Kopírování nebo používání těchto prvků je povoleno výhradně pro soukromé účely. Každá reprodukce nebo použití kopií pro jiné účely je výslovně zakázáno.

7. Odpovědnost

 • Nabízené výrobky odpovídají příslušným evropským právním předpisům.
 • Společnost PROFONDA CULINA s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za porušení smlouvy spočívající v prodlení s dodáním objednaného zboží z důvodu, že není na skladě či je nepoužitelné a z důvodu zásahu vyšší moci a v důsledku toho přímo nebo nepřímo způsobené škody zákazníkům.
 • Společnost PROFONDA CULINA s.r.o. rovněž nenese žádnou odpovědnost za:
  a. jakékoliv nepřesnosti, nesprávnosti nebo opomenutí týkající se informací dostupných na příslušných webových stránkách;
  b. jakékoliv škody vzniklé v důsledku neoprávněného vniknutí třetí osoby na webové stránky, které povede ke změnám informací, které jsou zde k dispozici;
  c. případné škody, přímo nebo nepřímo způsobené, bez ohledu na příčiny, původ, povahu a následky, způsobené v důsledku vniknutí kohokoli na webové stránky, nebo nepřístupnosti stránek a nesprávného používání či zneužití webových stránek včetně informací v nich uvedených.


9. Závěrečná ustanovení 

 • Tyto obchodní podmínky a právní vztahy na jejich základě vzniklé se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
 • Společnost PROFONDA CULINA s.r.o. si vyhrazuje právo změnit nebo kdykoli upravit tyto obchodní podmínky. Nové obchodní podmínky prodeje budou, v případě potřeby, oznámeny zákazníkům na webových stránkách a budou se vztahovat pouze na objednávky vystavené až po jejich uveřejnění.


REKLAMAČNÍ ŘÁD


I. Všeobecná ustanovení


Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je PROFONDA CULINA s.r.o.. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. Převzetím zboží se rozumí okamžik převzetí zboží od dopravce nebo převzetí zboží od prodávajícího na adrese V Mokřinách 4/57, 147 00 Praha 4 .
Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad faktura (dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství, datum vystavení,…)
 

II. Délka záruky


Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců* pro spotřebitele. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty.
Reklamace řídí Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s přihlédnutím k upřesněním v tomto reklamačním řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.
* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.). Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 

III. Záruční podmínky


I. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání zásilky překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

II. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: obchod@molekularka.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

III. Místem pro uplatnění reklamace je PROFONDA CULINA s.r.o. V Mokřinách 4/57, 147 00 Praha 4. Doporučujeme kupujícímu vadné zboží na reklamaci vždy zaslat přepravní službou na adresu prodávajícího nebo jej osobně doručit. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

IV. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

V. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného příslušenství, nesprávných nástrojů, užitím nesprávných pracovních postupů apod. Prodávající neručí za případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti u elektrických spotřebičů.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
 

a) mechanickým poškozením zboží,
b) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
e) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
f) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
g) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy

 

VI. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

IV. Způsob vyřízení reklamace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
Kupujícím spotřebitel má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který při nákupu uplatňoval IČ a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.
Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

I. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

II. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

III. V případě nevyzvednutí/nepřevzetí od dopravce reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být úprava provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající, dle § 656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.
Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 40/1964 Sb. § 598, 616 - 627 a zák. č. 634/1992, oba ve znění novel.